Издавайте неограничен брой фактури с QR код

Фактури на английски и български език

Поддръжка на различни валути

Периодични фактури

Интеграция с Търговския Регистър

Интеграция с Националната Агенция по Приходи

Интеграция с БНБ

Интеграция с популярни онлайн платформи

Какво представлява фактурата?

Централно място в счетоводството заема темата с документирането на различните сделки и стопански операции, които се реализират от предприятията.
Може би един от най-важните документи свързани с документирането на стопанските операции на предприятията е фактурата.
Фактурата е първичен счетоводен документ, с който едно предприятие документира извършена от него продажба на стока или услуга.
Наличието на фактура е задължително изискване, за да е налице документална обоснованост на извършената продажба.
В съвременния свят фактурите могат да бъдат издавани както в електронна форма, така и на хартия. Важно е да отбележим, че и двете форми са еднакво легитимни.

Какви са задължителните реквизити на фактурите?

Задължителните реквизити, които трябва да съдържа една фактура са регламентирани от Закона за счетоводството. По-конкретно всяка фактура следва да съдържа следните реквизити:

  • Наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
  • Дата на издаване;
  • Наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
  • Предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
Когато лицето, което издава фактурата е регистрирано по ЗДДС има и допълнителни изисквания, които фактурата следва да съдържа като ставка на данъка, размер на данъчната основа, размер на данъка, сума на плащане, както и дата на възникване на данъчното събитие и др.

Какво е данъчно събитие и в какви срокове трябва да се издават фактурите?

Най-просто казано данъчното събитие представлява доставката на стока или извършването на услуга от доставчик към получател. Общият принцип на закона е че данъчното събитие възниква на датата, на която е прехвърлено правото на собственост върху стоката или датата, на която услугата е извършена.

Съгласно ЗДДС от голямо значение е да се определи коректно датата, на която възниква данъчното събитие, защото фактурата се издава не по-късно от 5 дни, считано от датата на данъчното събитие.

В случаите, когато предприятието получава авансово плащане, фактурата се издава до 5 дни от датата на полученото плащане.

Как се определя датата на плащане във фактурите?

Много често във фактурите е указана и датата на плащане по съответната фактура. Важно е да отбележим, че няма законов срок за определяне датата на плащане и съответно този срок зависи от конкретната договорка между страните.

Мога ли да издавам фактури на чужд език и в чуждестранна валута?

Няма пречка едно предприятие да издава фактури на чужд език (така наречените invoices), когато получателите са чуждестранни контрагенти, включително и стойностите на сделката да бъдат посочени в чуждестранна валута.

Важно е обаче да се отбележи, че фактурите на чужд език не представляват данъчен документ, а те просто улесняват процеса на комуникация между страните по сделката. Поради тази причина, за данъчни цели, когато издавате фактура на чужд език е важно да издавате фактура и на български език, където стойността на сделката да бъде посочена в български лева.

През платформата на NulaBG можете да издавате чуждестранни фактури в различни валути - EUR, USD, GBP, HRK, CZK, DKK, HUF, PLN, RON, SEK, CHF, TRY.

Какво представлява проформа фактурата и в какви случаи е подходящо да се издава?

Проформа фактурата представлява покана за плащане. Тя не е данъчен документ и не служи за счетоводни цели (не се осчетоводява). След като контрагентът, на който сте издали проформа фактурата плати сумата по нея, следва да му бъде издадена фактура в срок до 5 дни от датата на плащане.

Проформа фактурата е подходяща възможност, когато работите с нови бизнес партньори, с които все още нямате изградени стабилни бизнес отношения.

Много често се получава неприятната ситуация, да издадете фактура на даден контрагент, в която сте начислили дължимото ДДС по продажбата, но клиентът да не плати по тази фактура. В този случай за Вас ще възникне задължение да внесете начисленото във фактурата ДДС преди да сте получили реално плащане по тази фактура.

Предимството на проформата е, че при нейното издаване не се поражда задължение за внасяне на ДДС в държавата, тъй като както вече споменахме, проформата не е данъчен документ. Едва след като получите плащане от клиента, вие ще издадете фактурата и ще внесете дължимото ДДС по продажбата. По този начин на практика проформа фактурата играе защитна функция.

Какво може да се направи при сгрешена фактура?

Често в практиката се допускат грешки при издаването на фактури. Важно е обаче да имате предвид, че Законът за счетоводството забранява да се извършват поправки и добавки във вече издадени фактури.

Погрешно издадените фактури се анулират и на тяхно място следва да бъдат съставени нови. Анулирането се извършва чрез издаване на протокол за анулиране на фактура.

Когато обаче сделката бъде развалена или издателят на фактурата желае да направи промяна във стойността на фактурата (данъчната основа) не се извършва анулиране на фактурата, а се издава известие към вече издадената фактура.

Известията биват два вида – дебитни известия и кредитни известия. Дебитните известия се издават в случаите, в които следва да се увеличи данъчната основа на фактурата, а кредитните известия се издават в случаите на разваляне на сделката или когато данъчната основа следва да бъде намалена.

Как се осчетоводяват фактури от различните социални мрежи (Facebook, Google, Linkedin)?

В днешния глобален свят почти всяка малка или голяма фирма ползва дадена социална мрежа, чрез която да представи своя бизнес пред широката общественост.

Различните социални мрежи издават фактури за предоставяните от тях услуги като тук е важно да отбележим, че ако дадена фирма ползва услугите на дадена чуждестранна платформа, то е задължително фирмата да бъде регистрирана по ЗДДС на основание чл. 97а от ЗДДС.

Именно поради задължението за регистрация по ЗДДС, когато получавате фактури от чуждестранни социални мрежи, в тези фактури няма да Ви бъде начислен ДДС, тъй като по закон Вие сами трябва да го начислите на самите себе си – така нареченото самоначисляване на ДДС.

Самоначисляването на ДДС се документира чрез издаване на специален протокол (така наречения протокол по чл. 117 от ЗДДС) към издадената чуждестранна фактура. Целта на този протокол е да отрази ДДС-то което сами сме начислили на себе си, тъй като във получената фактура липсва такова.

През NulaBG можете, както да осчетоводявате издадените фактури от чуждестранните платформи, така и да издавате протоколите за самоначисляване на ДДС.

Защо да фактурирате със софтуера на NulaBG?

Софтуерът за фактуриране на NulaBG предлага възможност за лесно и бързо фактуриране на различни сделки и операции. Платформата е изцяло уеб базирана, което Ви дава възможност да достъпвате профила си от всяко електронно устройство.

Фактурите, които се издават през NulaBG съдържат в себе си QR код, който улеснява данните за тяхното плащане.

Софтуерът за фактуриране на NulaBG е иновативно, модерно, цялостно решение за една по-добра и модерна организация на Вашия бизнес.

Последно от нашия блог

Как интеграцията между банковите системи и счетоводния софтуер може да улесни вашия бизнес

22/07/2024

Как интеграцията между банковите системи и счетоводния софтуер може да улесни вашия бизнес

Интеграцията между банковите системи и счетоводния софтуер представлява значителен напредък в управлението на бизнес финансите. Тя предлага автоматизирани банкови извлечения, безпроблемно проследяване на транзакциите, намаляване на грешките и оптимизация на времето и ресурсите.

See more

Уебинар всеки петък: Ръководство за управление на бизнес профил в Nula.bg

18/07/2024

Уебинар всеки петък: Ръководство за управление на бизнес профил в Nula.bg

Независимо дали сте стартиращ бизнес или опитен професионалист, нашите уебинари са предназначени да отговорят на вашите нужди и да ви предоставят необходимите инструменти и знания.

See more

Five ways to improve business efficiency through digitalisation

17/07/2024

Five ways to improve business efficiency through digitalisation

The term “digital transformation” describes the process of implementing digital technologies in a company to transform business processes. The goal is to work smarter, not harder, ultimately providing greater value to the end customer. This is the key to the growth of modern enterprises. Introducing new technologies into a business is not something done randomly. […]

See more